Slovník pojmů

Antispam 

Antispam je kombinací několika dílčích opatření, která dokáže při správném nastavení eliminovat většinu nevyžádaných zpráv ve Vaší poště. Antispam probíhá na straně serveru, ale touto funkcí disponuje i většina moderních E-mailových klientů. 
 Zobrazit související články

 

CMS 

Content Management System – Redakční systém. Systém umožnující správu obsahu stránek prostřednictvím on-line administračního rozhraní. Active24 nabízí ve zvláštních balíčcích vlastní redakční systém Můj Nový Web a eZ Publish. Na webhosting je však možné instalovat libovolný redakční systém, pro který jsou splněny systémové nároky. Na serverech s OS Linux nabízíme instalaci nejběžnějších redakčních systémů (např. Joomla, Wordpress nebo phpBB) pomocí OCI (One Click Installer). Na OS Windows je možné pomocí aplikace Microsoft WebMatrix využít snadné instalace redakčních systémů DotNetNuke, Umbraco, Kentico a dalších. 
 Zobrazit související články

 

DNS

Domain Name System je hierarchický systém doménových jmen, který je realizován servery DNS a protokolem stejného jména, kterým si vyměňují informace. Jeho hlavním úkolem a příčinou vzniku jsou vzájemné převody doménových jmen a IP adres uzlů sítě. Později ale přibral další funkce (např. pro elektronickou poštu či IP telefonii) a slouží dnes de facto jako distribuovaná databáze síťových informací. 
 Zobrazit související články

 

DNSSEC 

Domain Name System Security Extensions je zabezpečená verze DNS záznamů, kde se snižuje riziko zneužití. U takto nastavené domény budete mít větší jistotu, že při jejím zadáni do internetového prohlížeče se skutečně zobrazí obsah stránek požadované domény. 
 Zobrazit související články

 

FAQ

Frequently Asked Questions jsou odpovědi na často kladené otázky publikované formou článků v našem centru nápovědy. 
 Zobrazit související články

 

FTP 

FTP je zkratka pro File Transfer Protocol. Je to protokol pro přenos dat a využívá se zejména pro nahrávání obsahu prezentací na server. 
 Zobrazit související články

 

FTPS 

FTP se zabezpečením pomocí SSL/TLS (někdy zaměňováno s termínem Bezpečné FTP, viz SFTP) 
 Zobrazit související články

 

HTTP 

HyperText Transfer Protocol je internetový protokol určený původně pro výměnu hypertextových dokumentů ve formátu HTML. Používá obvykle port TCP/80. 
 Zobrazit související články

 

HTTPS 

HTTPS je v informatice nadstavba síťového protokolu HTTP, která umožňuje zabezpečit spojení mezi webovým prohlížečem a webovým serverem před odposloucháváním, podvržením dat a umožňuje též ověřit identitu protistrany. HTTPS používá protokol HTTP, přičemž přenášená data jsou šifrována pomocí SSL nebo TLS a standardní port na straně serveru je 443. 
 Zobrazit související články

 

IMAP

Internet Message Access Protocol je internetový protokol pro vzdálený přístup k e-mailové schránce. Na rozdíl od protokolu POP3 vyžaduje IMAP trvalé připojení (tzv. on-line), avšak nabízí pokročilé možnosti vzdálené správy (práce se složkami, přesouvání zpráv, prohledávání na straně serveru a podobně). V současné době se používá protokol IMAP4. 
 Zobrazit související články

 

IP adresa

IP adresa je v informatice číslo, které jednoznačně identifikuje síťové rozhraní v počítačové síti, která používá IP protokol. V současné době je nejrozšířenější verze IPv4, která používá 32bitové adresy, například 192.168.0.1. 
 Zobrazit související články

 

IPv6

Internetový protokol verze 6 (IPv6) je protokol pro přenos paketů mezi počítači na Internetu a jiných sítích. Je vyvíjen jako náhrada celosvětově používaného protokolu IPv4, který je pilířem současného Internetu. Jedna z hlavních změn, kterou IPv6 přináší, je daleko větší adresní prostor. Obsahuje celkem 2^128 (zhruba 3.4×10^38) adres, což odpovídá počtu 5×10^28 adres pro každého z 6.5 miliardy dnes žijících lidí. 
 Zobrazit související články

 

MNW

Content Management System – Můj Nový Web. Služba pro tvorbu webové prezentace prostřednictvím jednoduchého administračního nástroje. V rámci dané služby není možné použití PHP skriptů, databází nebo periodického spouštění skriptů (CRON). Při jejím objednání zvolte operační systém LINUX. 
 Zobrazit související články

 

NS

Nameserver = jmenný server, ve kterém se vedou záznamy DNS pro domény 2. řádu. NS servery ACTIVE24 jsou např. alfa.ns.active24.cz a beta.ns.active24.cz. 
 Zobrazit související články

 

NSSET

Identifikátor sady name serverů. Obsahuje názvy DNS serverů. Lze ho použít na více než jedné doméně. Při registraci domény je buď samostatně přiřazen ACTIVE24 nebo nastaven uživatelem. 
 Zobrazit související články

 

On The Fly

On The Fly znamená to, že data se šifrují a dešifrují vždy, kdy je potřeba, tj. česky za pochodu
 Zobrazit související články

 

PEAR

PEAR je zkratka pro rozšíření a aplikace datového zázemí PHP neboli PHP Extension and Application Repository. Účelem je poskytnout strukturované knihovny open-source kódu pro uživatele PHP. 
 Zobrazit související články

 

Phishing

Phishing (někdy převáděno do češtiny jako rybaření) je podvodná technika používaná na Internetu k získávání citlivých údajů (hesla, čísla kreditních karet apod.) od obětí útoku. Jejím principem je rozesílání e-mailových zpráv, které se tváří jako oficiální žádost banky či jiné podobné instituce a vyzývají adresáta k zadání jeho údajů na odkazovanou stránku. Tato stránka může například napodobovat přihlašovací okno internetového bankovnictví a uživatel do něj zadá své přihlašovací jméno a heslo. Tím tyto údaje prozradí útočníkům, kteří jsou poté schopni mu z účtu vykrást peníze. 
 Zobrazit související články

 

POP3

Post Office Protocol v. 3 je internetový protokol, který se používá pro stahování emailových zpráv ze vzdáleného serveru na klienta. Jedná se o aplikační protokol pracující přes TCP/IP připojení. 
 Zobrazit související články

 

RDP

Remote Desktop Protocol – RDP – je síťový protokol, který umožňuje uživateli ovládat vzdálený počítač prostřednictvím připojení k jeho ovládacímu prostředí. Připojení pracuje na principu klient-server, kdy uživatel na svém počítači využívá jednoduchého klienta pro zobrazeni grafického uživatelského prostředí, které je spuštěno na vzdáleném počítači. 
 Zobrazit související články

 

SEO

Search Engine Optimization je metoda upravování webových stránek takovým způsobem, aby jejich obsah byl vhodný pro automatizované zpracování v internetových vyhledávačích. Smyslem této optimalizace je získat ve výsledku hledání pro danou webovou stránku vyšší pozici, tedy lepší viditelnost odkazu. 
 Zobrazit související články

 

SFTP

Bezpečný přenos souborů s pomocí SSH (Secure File Transfer Protocol). 
 Zobrazit související články

 

SMTP

Simple Mail Transfer Protocol je internetový protokol určený pro přenos zpráv elektronické pošty (e-mailů) mezi přepravci elektronické pošty. Protokol zajišťuje doručení pošty pomocí přímého spojení mezi odesílatelem a adresátem; zpráva je doručena do tzv. poštovní schránky adresáta, ke které potom může uživatel kdykoli (off-line) přistupovat (vybírat zprávy) pomocí protokolů POP3 nebo IMAP. 
 Zobrazit související články

 

SPAM

Spam je nevyžádané masově šířené sdělení (nejčastěji reklamní) šířené internetem. Původně se používalo především pro nevyžádané reklamní e-maily, postupem času tento fenomén postihl i ostatní druhy internetové komunikace – např. diskuzní fóra, komentáře nebo instant messaging (ICQ, SKYPE, Live Messaging). 
 Zobrazit související články

 

SSH

Secure Shell je v informatice označení pro program a zároveň pro zabezpečený komunikační protokol v počítačových sítích, které používají TCP/IP. SSH byl navržen jako náhrada za telnet a další nezabezpečené vzdálené protokoly (rlogin, rsh apod.), které posílají heslo v nezabezpečené formě a umožňují tak jeho odposlechnutí při přenosu pomocí počítačové sítě. 
 Zobrazit související články

 

SSL

Secure Sockets Layer, SSL je protokol, resp. vrstva vložená mezi vrstvu transportní (např. TCP/IP) a aplikační (např. HTTP), která poskytuje zabezpečení komunikace šifrováním a autentizaci komunikujících stran. 
 Zobrazit související články

 

TCP/IP

Rodina protokolů TCP/IP obsahuje sadu protokolů pro komunikaci v počítačové síti a je hlavním protokolem celosvětové sítě Internet. Komunikační protokol je množina pravidel, které určují syntaxi a význam jednotlivých zpráv při komunikaci (např. HTTP běží většinou na TCP portu 80). 
 Zobrazit související články

 

TLD 

Doména nejvyššího řádu (TLD, z anglického Top Level Domain) je internetová doména na nejvyšší úrovni stromu internetových domén. V doménovém jméně je doména nejvyšší úrovně uvedena na konci (např. u www.active24.cz je doménou nejvyššího řádu CZ). 
 Zobrazit související články

 

TLS 

Transport Layer Security (TLS) je kryptografický protokol, poskytující možnost zabezpečené komunikace na Internetu pro služby jako WWW, elektronická pošta, internetový fax a další datové přenosy. 
 Zobrazit související články

 

TTL 

TTL označuje v DNS maximální dobu, po kterou je možné uchovat data v cache pomocného (caching only) serveru. Obvyklá doba je 86400 sekund, což je 24 hodin. Delší povolená doba snižuje zátěž počítačové sítě, protože se nemusí opakovaně provádět DNS dotazy a kratší doba omezuje dobu, která je nutná k tomu, aby se všude na světě projevily změny provedené správcem DNS zóny (domény) na primárním DNS serveru. 
 Zobrazit související články

 

VDS 

Služba VDS (virtuální dedikovaný server) hostingu jako taková je založena na tom, že zákazník získá zcela vyhrazený systém s obecně menším diskovým a paměťovým prostorem spravovaný techniky ACTIVE24. 
 Zobrazit související články

 

VMS 

Virtuální manažované servery (Virtual managed servers) jsou hostingové produkty pro zákazníky, kterým běžný webhosting nestačí, Managed server by nebyl dostatečně využit a nechtějí se starat o administraci serveru. Administrace serveru je zajištěna zkušenými administrátory. 
 Zobrazit související články

 

VPS FC 

Virtual Private Server Full Control – jedná se o virtuální server, ke kterému zákazník dostane administrátorský přístup (root či admin RDP). 
 Zobrazit související články