Zmena zákazníka alebo platcu služby

Zmena zákazníka a platcu obchodného prípadu sa robí len v databáze zákazníkov spoločnosti ACTIVE24. Pri prevode domény medzi zákazníckymi účtami nedochádza ku zmene údajov v centrálnom registri (WHOISe).

Platcovi sú zasielané všetky podklady pre platbu a sú vystavované na fakturačné údaje nastavené u užívateľského účtu platcu. Platca nemá práva na ukončenie služieb ani úpravu ich parametrov.

Zmenu môže iniciovať súčasný alebo budúci zákazník po prihlásení do Zákazníckeho centra. Užívatelia oboch účtov so zadanou zmenou musia súhlasiť. Zmena sa potvrdzuje len elektronicky pomocou potvrdzovacieho formulára, zasielaného na kontaktné emaily oboch účtov. Každý účet robí len jedno potvrdenie, a to i v prípade, že je napríklad zároveň budúcom zákazníkom i budúcim platcom služieb.

Pre zadanie požiadavky na zmenu je potrebné poznať doménové meno zviazané s obchodným prípadom i Zákaznícky Kód druhej strany.

Kód zákazníka zistíte po prihlásení do zákazníckeho centra v pravom hornom rohu vedľa tlačidla Odhlásiť. Je uvedený v zátvorke a má asi takýto tvar egeelhk8.

 

Žiadosť o zmenu zákazníka alebo platcu


Požiadavku na prevod služby medzi dvoma zákazníckymi účtami môžete kedykoľvek zadať pomocou jednoduchého sprievodcu zo Zákazníckeho centra v sekcii Požiadavky / Zmena zákazníka / Žiadosť.

V kroku Výber nového platcu alebo zákazníka vyplňte:

  • Názov domény, pre ktorú sú služby vytvorené.
  • Vyberte služby, ktoré si prajete previesť (webhosting, eshop, doména atď.) 
  • Budúceho Zákazníka, teda Zákaznícky Kód účtu, pod ktorý majú byť služby prevedené.
  • Budúceho Platcu, teda Zákaznícky Kód účtu, ktorý bude za prevedené služby platiť. Ak Platcu nevyplníte bude budúci Platca totožný s Budúcim Zákazníkom.

Upozornenie: Pri prevode domény medzi zákazníckymi účtami nedochádza ku zmene údajov v centrálnom registri (WHOISe). Pre úplnú zmenu vlastníka domény je potrebné túto zmenu zadať zvlášť ako zmenu na doméne.


Prečo sa nedajú previesť služby s už vystavenou výzvou k platbe?


Výzvu k platbe zasielame vždy 30 dní pred expiráciou služby. Časový predstih je nevyhnutný pre poskytnutie dostatočného priestoru zákazníkom pre správnu úhradu a zároveň poskytnutie dostatku času po úhrade nám, na zaistenie riadneho predĺženia služieb bez prerušenia ich prevádzky.

Najdôležitejšie je dodržanie termínu splatnosti u domén, ktorých samotné predĺženie platnosti prebieha v centrálnych registroch daných koncoviek. Niektoré domény je potrebné uhradiť pred expiráciou, inak môže dojsť k vypnutiu domény. 

Prevod nepredĺžených služieb pod nového zákazníka by znamenal skrátenie platobnej lehoty a tým i ohrozenie riadneho predĺženia funkčného obdobia služby. Z dôvodu zachovania bezproblémovej prevádzky služieb odporúčame urobiť úhradu pôvodnej platby spolu s prevodom.

Ak po vzájomnej dohode platbu uhradí nový zákazník, môže po dokončení prevodu požiadať formou Autorizovanej Požiadavky o vystavenie nového daňového dokladu na údaje nového zákazníckeho účtu. Túto požiadavku je nutné zaslať čo najskôr, pravidelne totiž dochádza k fakturačným uzávierkám. Požiadavke na zaslanie novej faktúry, prijatej po uzatvorení daného mesiaca, nemusí byť vyhovené.

Pre služby po expirácii, na ktorých už prebiehajú procesy, vedúce k prerušeniu jej prevádzky, prípadne k jej úplnému zrušeniu, nie je možné o prevod ani požiadať. Najskôr je nutné služby obnoviť zo strany pôvodného zákazníka.