Nastavenie DNS záznamov a portov pre emaily

V prípade, že nevyužívate naše nameservery, nemohlo dôjsť k automatickému nastaveniu DNS záznamov na doméne. Požiadajte prosím svojho poskytovateľa DNS, aby urobil nasledujúce nastavenia.

Nastavenie DNS na doméne:

MX záznamy sú rovnaké pre emailové riešenie Start i ACTIVE24 E-maily.

MX záznamy:

 

mx1.active24.com. (priorita 10)

mx2.active24.com. (priorita 20)

DKIM kľúč (TXT záznam) - doménový podpis odoslaných emailov.

TXT záznam:

 

Meno: a24._domainkey

 

Text:

v=DKIM1;t=s;k=rsa;p=MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQDW6fYb2EdwHUMv94tFLrYlQF+XTt5N1KGmguewROebRvPHgrQTQZm3IzWwVyazo3e51hIkcCwVeH3txuS/Q/qu4elEEjFSUlQ3mCpZr0/we9Mzm3zkBIyjXT+K6JdGe7wMf0dJfENibrpN5+bWBm+LbZlc0iqcXDSmIfi8oHfrzwIDAQAB

SPF záznam (TXT záznam) - pravidlá odoslaného e-mailu

TXT záznam:

 

Meno: @ (len doména)

TTL:   0

Text:  v=spf1 include:spf.active24.com ~all 

CNAME a SRV záznam pozom slúžia len PLUSovým schránkam v rámci ACTIVE24 E-mailov. Pre START e-maily nie sú potrebné.

CNAME záznam:

 

Meno: autodiscover

TTL:   3600

Alias: email-ad.active24.com.

SRV záznam:

 

Meno:    _autodiscover._tcp

TTL:      3600

Priorita: 0

Váha:     0

Port:     443

Cíl:      email-ad.active24.com


Nastavenie serverov a portov v emailových klientoch:

Pre Start i ACTIVE24 E-maily riešenie platí nasledujúce nastavenie e-mailových klientov.

Prichádzajúci server: email.active24.com

Odchádzajúci server:  email.active24.com

Emailové spojenie so servermi fungujú len cez zašifrované spojenie.

Zabezpečenie pripojenia:

 

POP3: port 995, zabezpečenie SSL/TLS

IMAP: port 993, zabezpečenie SSL/TLS

SMTP: port 587, zabezpečenie STARTTLS alebo port 465, zabezpečenie SSL/TLS

 Pre odchádzajúcu poštu je nastavený limit 100 správ za jednu hodinu. Jedna správa môže obsahovať maximálne 50 MB prílohu. 

TIP: Svoje e-mailové schránky môžete využívať aj cez naše webové rozhranie.