Registres DNS i configuració de ports per correu electrònic

Si no utilitzeu els nostres nameservers la configuració automàtica en el domini no pot ser aplicada. Si us plau, demaneu al vostre proveïdor de DNS que realitzi els següents canvis:

Configuració DNS al domini:

Els registres MX són els mateixos per al servei Start i per Active24 E-mail.

Registres MX:

mx1.active24.com. (prioritat 10)
mx2.active24.com. (prioritat 20)

DKIM key (registre TXT) - signatura en el domini per a l'enviament d'e-mails.

Registro TXT:

Nom: a24._domainkey

Text: 
v=DKIM1; t=s; k=rsa; p=MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQDW6fYb2EdwHUMv94tFLrYlQF+XTt
5N1KGmguewROebRvPHgrQTQZm3IzWwVyazo3e51hIkcCwVeH3txuS/Q/qu4elEEjFSUlQ3mCpZr0/we9Mzm3zkBIy
jXT+K6JdGe7wMf0dJfENibrpN5+bWBm+LbZlc0iqcXDSmIfi8oHfrzwIDAQAB

Registre SPF (registre TXT) - regles per a l'enviament de correu electrònic

Registre TXT:

Nom: @ (only domain)
TTL:  0
Text: v=spf1 include:spf.active24.com ~all 

Els registres CNAME i SRV són només necessaris per a les bústies PLUS del servei Active24 E-mail. No són necessaris per als comptes START.

Registre CNAME: 

Nom: autodiscover 
TTL:  3600 
Alias: email-ad.active24.com.
Registre SRV:

Nom:   _autodiscover._tcp
TTL:   3600
Prioritat: 0
Valor:   0
Port:   443
Destinació: email-ad.active24.com


Configuració de servidors i ports en els programes de correu electrònic:

La configuració en els programes de correu electrònic per als serveis Start i Active24 E-mail és la següent.

Servidor de entrada: email.active24.com
Servidor de sortida: email.active24.com

Els nostres servidors de correu electrònic funcionen únicament mitjançant connexions encriptades. Per al correu sortint hi ha un límit de 100 missatges per hora. El límit de grandària per fitxers adjunts és de 50 MB per missatge

Connexió encriptada:

POP3: port 995, seguretat SSL/TLS
IMAP: port 993, seguretat SSL/TLS
SMTP: port 587, seguretat STARTTLS o port 465, seguretat SSL/TLS

També pot utilitzar els comptes a través del nostre webmail.