Microsoft SQL (MSSQL) - Creació i gestió de bases de dades

MSSQL Server és un potent sistema de base de dades de Microsoft. Les bases de dades MSSQL pot ser utilitzades pels servidors virtuals que s'executen en les plataformes Linux i Microsoft Windows Server.                

Es pot crear en els paquets de hosting Complete, en els paquets Multihosting Firm i Expert, i en els servidors virtuals VMS.

Quina versió de la base de dades oferim actualment, es pot trobar juntament amb altra informació tècnica, a l'adreça versions.active24.cz.

 

 

Com crear una nova base de dades MSSQL? 

  1. Iniciï sessió al Tauler de control.
  2. Triï el hosting per al que vol crear la base de dades (Serveis/Webhosting i servidors/Servidors virtuals).
  3. A Visió general del servidor, faci clic al botó Crear en la categoria Base de dades MSSQL.
  4. La informació d'inici de sessió a la nova base de dades MSSQL es crearà automàticament i es mostrarà just després de crear la base de dades. En fer clic al botó Crear, la base de dades començarà a crear-se.

Instruccions detallades:

  1. Amb les seves dades d'accés, inici sessió al Tauler de control. Si no disposa de les seves dades d'accés pot sol·licitar una nova contrasenya.
  2. Un cop hagi accedit, triï el hosting per el qual vol crear la base de dades (Serveis/Webhosting i servidors/Servidors virtuals).                                                                                                                                                                
  3. A Informació del servidor faci clic al botó establir de la secció Bases de dades MSSQL.                                                                                                                                                                                                                                                                                     
  4. La informació d'inici de sessió a la nova base de dades MSSQL es crearà automàticament i es mostrarà just després de crear la base de dades. En fer clic al botó Crear, la base de dades començarà a crear-se.                                                                                      
  5. La base de dades s'està creant, quan acabi la creació, estarà a punt per utilitzar-se. Podrà veure-la en Detall del servidor a la llista de bases de dades (en uns 30 minuts).                                                                                                                                                          


 

Canviar contrasenya


Les contrasenyes de les bases de dades estan encriptades, de manera que no es poden mostrar les que estan actualment en ús.

Si necessita una contrasenya nova per a la base de dades MSSQL, haura de demanar-la mitjançant una Sol·licitud autoritzada

 


 

Com puc introduir dades a la base de dades?


Pot accedir a la base de dades mitjançant l'administració web o per accés remot.  

Per a la connexió a la base de dades MSSQL també pot utilitzar un script ASP (exemple):

name of database server "msdb.domena.cz"  *)
name of database "databasename"
user "username"
password "passwordxxx":

ConnString = "Provider=SQLOLEDB;Server=msdb.domena.cz;Database=jmenodatabaze;User Id=uzivatelskejmeno;Password=hesloxxx;"
Set Conn=Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Conn.open ConnString
SQL = "SELECT * FROM tabulka WHERE id=1" Set RS = Conn.Execute(SQL,,1)

Aquesta cadena és utilitzada per exemple per aplicacions instal·lades a través de Webmatrix, l'arxiu web.config conté la connexió:

<connectionStrings>

<clear/>

<add name="CMSConnectionString" connectionString="Persist Security Info=False;database=databasename;server=msdb.domena.cz;
user id=username;password=password;Current Language=English;Connection Timeout=240;"/>

 </connectionStrings>
NOTA: La base de dades només es pot utilitzar per a serveis demanats a l'empresa Active24.

 

Accés remot a la base de dades - afegir adreça IP 

Si està planejant administrar la base de dades des del seu propi ordinador de forma remota i no mitjançant l'administració web, cal donar permís a l'adreça IP al MSSQL elegit, la IP ha de ser pública (estàtica). Aquest requisit assegura el correcte funcionament de la connexió a la base de dades. 

L'assignació d'adreces IP a la base de dades MSSQL, es pot demanar a través d'una sol·licitud autoritzada