Microsoft SQL (MSSQL) - Creació i gestió de bases de dades

MSSQL Server és un potent sistema de base de dades de Microsoft. Les bases de dades MSSQL pot ser utilitzades pels servidors virtuals que s'executen en les plataformes Linux i Microsoft Windows Server.                

Es pot crear en els paquets de hosting Complete, en els paquets Multihosting Firm i Expert, i en els servidors virtuals VMS.

Quina versió de la base de dades oferim actualment, es pot trobar juntament amb altra informació tècnica, a l'adreça versions.active24.cz.

 

 

Com crear una nova base de dades MSSQL? 

 1. Iniciï sessió al Tauler de control.
 2. Triï el hosting per al que vol crear la base de dades (Serveis/Webhosting i servidors/Servidors virtuals).
 3. A Visió general del servidor, faci clic al botó Crear en la categoria Base de dades MSSQL.
 4. La informació d'inici de sessió a la nova base de dades MSSQL es crearà automàticament i es mostrarà just després de crear la base de dades. En fer clic al botó Crear, la base de dades començarà a crear-se.

Instruccions detallades:

 1. Amb les seves dades d'accés, inici sessió al Tauler de control. Si no disposa de les seves dades d'accés pot sol·licitar una nova contrasenya.
 2. Un cop hagi accedit, triï el hosting per el qual vol crear la base de dades (Serveis/Webhosting i servidors/Servidors virtuals).                                                                                                                                                                
 3. A Informació del servidor faci clic al botó establir de la secció Bases de dades MSSQL.                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 4. La informació d'inici de sessió a la nova base de dades MSSQL es crearà automàticament i es mostrarà just després de crear la base de dades. En fer clic al botó Crear, la base de dades començarà a crear-se.                                                                                      
 5. La base de dades s'està creant, quan acabi la creació, estarà a punt per utilitzar-se. Podrà veure-la en Detall del servidor a la llista de bases de dades (en uns 30 minuts).                                                                                                                                                          


 

Canviar contrasenya


Les contrasenyes de les bases de dades estan encriptades, de manera que no es poden mostrar les que estan actualment en ús.

Si necessita una contrasenya nova per a la base de dades MSSQL, haura de demanar-la mitjançant una Sol·licitud autoritzada

 


 

Com puc introduir dades a la base de dades?


Pot accedir a la base de dades mitjançant l'administració web o per accés remot.  

Per a la connexió a la base de dades MSSQL també pot utilitzar un script ASP (exemple):

name of database server "msdb.domena.cz"  *)
name of database "databasename"
user "username"
password "passwordxxx":

ConnString = "Provider=SQLOLEDB;Server=msdb.domena.cz;Database=jmenodatabaze;User Id=uzivatelskejmeno;Password=hesloxxx;"
Set Conn=Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Conn.open ConnString
SQL = "SELECT * FROM tabulka WHERE id=1" Set RS = Conn.Execute(SQL,,1)

Aquesta cadena és utilitzada per exemple per aplicacions instal·lades a través de Webmatrix, l'arxiu web.config conté la connexió:

<connectionStrings>

<clear/>

<add name="CMSConnectionString" connectionString="Persist Security Info=False;database=databasename;server=msdb.domena.cz;
user id=username;password=password;Current Language=English;Connection Timeout=240;"/>

 </connectionStrings>
NOTA: La base de dades només es pot utilitzar per a serveis demanats a l'empresa Active24.

 

Accés remot a la base de dades - afegir adreça IP 

Si està planejant administrar la base de dades des del seu propi ordinador de forma remota i no mitjançant l'administració web, cal donar permís a l'adreça IP al MSSQL elegit, la IP ha de ser pública (estàtica). Aquest requisit assegura el correcte funcionament de la connexió a la base de dades. 

L'assignació d'adreces IP a la base de dades MSSQL, es pot demanar a través d'una sol·licitud autoritzada

 

 

Còpia de seguretat i recuperació (MyLittleBackup)  

Les còpies de seguretat automàtiques de les bases de dades MSSQL que realitzem cada nit estan accessibles a través de la interfície web mssqlbackup.active24.com.  

Amb MyLittleBackup, podem gestionar fins a 35 arxius de còpia de seguretat, dels quals proporcionem 14 arxius de còpia de seguretat diaris. Pot treballar amb aquests arxius sense limitacions, però presti atenció addicional en fer servir aquests arxius, l'esborrat d'aquests arxius és irreversible.

ATENCIÓ: La solució tècnica de ACTIVE 24 utilitza una única carpeta per a l'administració de còpies de seguretat. La carpeta de còpia de seguretat i la carpeta de restauració són la mateixa carpeta.

 

Còpia de seguretat de base de dades

Si vol iniciar un procés de gran impacte a la base de dades MSSQL, pot crear preventivament una còpia de seguretat de l'estat actual de la base de dades com es descriu a continuació.

 

 1. A l'adreça mssqlbackup.active24.com seleccionem el servidor MSSQL (1) en el qual es troba la base de dades i omplim les dades d'accés - el nom de la base de dades (2), el nom d'inici de sessió (3 ) i la contrasenya (4). Aquesta informació li fou enviada a l'e-mail de contacte quan va crear la base de dades.                                                                                                                                                                                                                 
 2. Després de l'inici de sessió correcte a la banda esquerra al menú Eines, trobarà les opcions disponibles per administrar les còpies de seguretat de la base de dades. Per realitzar una còpia de seguretat, seleccioni Còpies de seguretat de bases de dades (5) i faci clic amb el botó dret a la base de dades (6) al menú desplegable.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 3. Confirmi l'opció de la base de dades (7) i ompli el Nom de la còpia de seguretat (8) (no utilitzi espais ni caràcters especials al nom) i Descripció de la còpia de seguretat (8) - pot, per exemple, descriure per què està creant una còpia de seguretat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                  
 4. Per iniciar la còpia de seguretat vostè mateix, premi el botó Còpia de seguretat (10). Pot descarregar la còpia de seguretat en un PC (11) o pot estar disponible en qualsevol moment a l'Administrador de còpies de seguretat - Gestionar els fitxers de còpia de seguretat al menú de l'esquerra. El temps necessari per fer la còpia de seguretat dependrà de la mida de la base de dades.                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                    

 

Restaurar des de còpia de seguretat

La recuperació de dades de la base de dades MSSQL té lloc a MyLittleBackup. Per recuperar dades, pot utilitzar les còpies de seguretat que fem cada nit o les seves pròpies còpies de seguretat. Totes les còpies de seguretat s'emmagatzemen en els nostres servidors, la recuperació es pot fer des de qualsevol lloc.            

 1. A l'adreça mssqlbackup.active24.com seleccionem el servidor MSSQL (1) en el qual es troba la base de dades i omplim les dades d'accés - el nom de la base de dades (2), el nom d'inici de sessió (3 ) i la contrasenya (4). Aquesta informació li fou enviada a l'e-mail de contacte quan va crear la base de dades.                                                                                                                                                                      
                                                             
 2. Després de l'inici de sessió correcte a la banda esquerra al menú Eines, trobarà les opcions disponibles per administrar les còpies de seguretat de la base de dades. Per restaurar dades d'una còpia de seguretat, seleccioni Restaurar bases de dades (1) i a la dreta seleccioni la base de dades de recuperació (2) al menú desplegable.                                                                                                                                                                                                                                                       
                                        
 3. Seleccioni l'opció de base de dades (3) i després seleccioni una còpia de seguretat de recuperació de dades (4) des del servidor. Si desitja importar un fitxer de còpia de seguretat des d'un altre servidor, primer desi l'arxiu a l'ordinador i després carregui'l mitjançant el botó Examinar (5). Un cop hagi seleccionat la còpia de seguretat correcta, continui amb el següent pas (6).                                                                                                                                                                                                                    
                                                    
 4. Abans de realitzar la recuperació, asseguris d'haver seleccionat la base de dades correcta, en aquest pas es mostren el nom i la descripció de la base de dades. Si ha seleccionat una còpia de seguretat incorrecte, pot triar una altra còpia de seguretat en el pas anterior.                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                           
 5. L'última pantalla de recuperació de la base de dades. En els passos 5 i 6, el sistema l'informa sobre l'èxit de la recuperació de dades. Si tot ha sortit bé (com en el nostre cas), ho confirmarà amb el missatge "Restauració realitzada correctament" i "S'ha comprovat la base de dades i no s'ha trobat cap error" (pas 6, el sistema comprova fins i tot si la configuració de la base de dades no informa d'error).