APS - pripojenie a správa servera

Riešenie aplikačných serverov  (APS) ponúka veľký komfort pri prevádzkovaní aplikácií, ktoré potrebujete mať kedykoľvek dostupné i mimo kanceláriu. Typickým využitím je prevádzka účtovných systémov (Pohoda, Money, ABRA), ERP alebo CRM systémov, teda softwaru tretích strán, ktorý neslúži pre webhosting.

APS pripravíme najneskôr jeden pracovný deň po obdržaní platby a jeho prevádzka podlieha špecifickým licenčným podmienkam. Denne robíme zálohu kompletného servera vrátane operačného systému, vytvorený je tzv. image servera.

Ďalšie informácie o ponúkaných serverových riešeniach môžete nájsť na adrese servery.cz.

Upozornenie: Zálohy uchovávame po dobu 7 dní. Ide však o bezpečnostné zálohy pre prípad havárie systému. Dáta aplikácie si musí zálohovať každý zákazník individuálne. 

Licenčné podmienky prevádzky APS


I keď sa o prevádzku APS starajú naši skúsení administrátori, podlieha správa aplikácií zákazníkovi, ktorý tak prijíma zodpovednosť nad niektorými aspektami prevádzky servera. Nižšie popisujeme najdôležitejšie podmienky pre správnu prevádzku APS servera, ich porušenie môže viesť k ukončeniu služby.

 1. Všetky potrebné licencie programov inštalovaných na APS zaisťuje zákazník priamo u výrobcu alebo distribútora aplikácie. V procese predaje aplikácie žiadnym spôsobom nefigurujeme. Ak je nejaký software inštalovaný spoločnosťou ACTIVE 24 a vyžaduje si odsúhlasenie licenčných podmienok výrobcu programu, koncový zákazník oprávňuje spoločnost ACTIVE 24 k odsúhlaseniu týchto licenčných podmienok v zastúpení.
 2. Inľtalácia a update aplikácií sa robí vždy a len pod špeciálnym užívateľským účtom, tzv. administrátorským, ktorý k týmto akciám disponuje dostatočným oprávnením. Špeciálny účet slúži len na účely tu uvedeným. Je zakázané pod ním prevádzkovať hostované aplikácie. Prihlasovanie pod týmto účtom je monitorované.
 3. Inštalovať je povolené len objednané aplikácie. Prípadné iné aplikácie je možné doinštalovať až po ich schválení spoločnosťou ACTIVE 24. Pri zistení porušenia týchto podmienok si spoločnosť ACTIVE 24 vyhradzuje právo nepovolený software odinštalovať bez upozornenia. Ako poskytovatelia neručíme za obsah APS, ani za správne licencovanie všetkých prevádzkovaných programov, s výnimkou tých aplikácií, ktoré sú súčasťou služby APS.
 4. Každá fyzická osoba musí mať svoj vlastný užívateľský účet, aby mala umožnený nepretržitý prístup k aplikácii. Účty nie je možné navzájom zdieľať medzi rôznymi fyzickými osobami. ACTIVE 24 nie je zodpoeědná za poškozenie či stratu dát v prípade, že zákazník stratí heslo k šifrovanému disku. V prípade straty hesla sú dáta nenávratne stratené
 5. Pri inštalácii servera zaistí spoločnosť ACTIVE 24, aby bol server riádne zabezpečený a aby boli inštalované potrebné bezpečnostné aktualizácie a patche. Aktualizácie vydané po inštalácii si zákazník inštaluje sám pomocou admin prístupu s APS.
 6. ACTIVE 24 je zodpovedný za bezvýpadkový chod servera s aplikáciou, za jeho nepretržitú dostupnosť z internetu. Služba Aplikačné servery spadá do programu Garantovanej kvality služieb a zákazník má nárok na zľavu z prevádzkových poplatkov podľa uvedenej schémy. Servery s aplikáciami sú online monitorované, systémoví správcovia sú tak schopní nastúpiť k riešeniu prípadného výpadku ihneď po jeho vzniku, v režime 7 x 24. Vo rovnakom režime má zákazník možnosť kontaktovať zákaznícku podporu, ak zistí problém s dostupnosťou, stabilitou alebo výkonom servera, na ktorom je aplikácia prevádzkovaná.
 7. ACTIVE 24 robí denne zálohu kompletného servera vr. operačného systému - tzv. image servera. Zálohy schraňujeme po dobu 7 dní. Ide však o bezpečnostné zálohy pre prípad havárie systému. Dáta aplikácie si musí zálohovať každý zákazník individuálne
 8. Ak dôjde k výpadku behu aplikácie alebo servera neodborným použitím špeciálneho účtu, nenesie spoločnosť ACTIVE 24 za výpadok alebo prípadnú stratu dát zodpovednosť. Obnovu servera z poslednej dostupnej zálohy je v tomto prípade možné objednať za bežnú hodinovä sazbu technikov ACTIVE 24.
 9. ACTIVE 24 poskytne zákazníkovi potrebné prístupové práva k tomu, aby mohol nainštalovať a updatovať vybranú aplikáciu a to podľa toho, aké updaty môže robiť podľa licenčnej dohody. Odporúčaným variantom inštalácie a údržby aplikácie je situácia, kedy inštaláciu, updaty a upgrady aplikácie robia pracovníci výrobcu aplikácie a alebo ich preškolení partneri. ACTIVE 24 nie je zodpovedný za licencovanie použitých programov ani za prípadné problémy po update aplikácie. Môžeme však obnoviť dáta z poslednej dostupnej zálohy a vrátiť APS do predcházajúceho funkčného stavu.
 10. ACTIVE 24 nerieši otázky alebo požiadavky na aplikáciu samotnú, na to by mal zákazník využiť kontakty od výrobcu alebo distribútora použitého programu.

 

 

Ako sa pripojiť k APS

K aplikačnému serveru sa pristupuje pomocou protokolu RDP (Remote Desktop Protokol), zabezpečenom SSL certifikátom s využitím Remote Desktop Gateway (skôr Terminal Services Gateway), tzv. brána VP.

Služba Remote Desktop Gateway používa na nadviazanie zabezpečeného šifrovaného pripojenia medzi vzdialenými užívateľmi v internete a interným aplikačným serverom službu Remote Desktop Protokol cez protokol HTTPS (štandardný port 443 pre SSL - Secure Sockets Layer, povolený na väčšine firewallov), nie je teda nutné konfigurovať VPN (Virtuálnu privátnu sieť) a podobne.

Po úspešnom overení klienta už ďalšia komunikácie medzi RD Gateway a konkrétnym aplikačným serverom umiestneným na Hyper-V Clusteru prebieha na štandartnom porte 3389. Každý virtuálny aplikačný server v clusteri je dôsledne oddelený od ostatných, nie je technicky možné sa prihlásiť na aplikačný server iného zákazníka.

 1. Vo svojom PC spusťte RDP klient (Pripojenie ku vzdialenej ploche).
 2. Vyplňte IP adresu APS a užívateľské meno (napr. a24net.cz\a7971).
 3. V záložke Upresniť zmeňte Nastavenia. Pre server Brány VP použite gw01.a24net.cz.
 4. Pripojte sa k serveru a vyplňte meno a heslo k Bráne vzdialenej plochy (rovnaká ako k APS účte).
 5. Po prihlásení sa zobrazí upozornenie o použitom SSL certifikáte. Po odsúhlasení sa pripojíte.


Podrobný postup:

 1. Pre prihlásenie spusťte vo svojom počítači RDP klienta. Spustíte ho, keď vo Windows kliknete na tlačidlo Start a do vyhľadávacieho poľa zadajte pripojenie ku vzdialenej ploche. V zozname výsledkov vyberte Pripojenie ku vzdialenej ploche a nechajte Zobraziť možnosti
   
 2. Vyplňte IP adresu(1) APS serveru (napr. 81.95.106.159), Užívateľské meno(2) vyplňte v tvare a24net.cz\u7973. Ak nepoznáte prihlasovacie údaje, môžete ich zistiť pomocou článku Zmena hesla užívateľského účtu.
   
 3. Vyberte záložku Upresniť(3) a v nej kliknite na Nastavenia.
   
 4. Zvoľte Použiť toto nastavenie servera služby Brána VP a do kolonky Názov servera napíšte gw01.a24net.cz(5) . Nastavenie potvrďte a pripojte(6) sa k serveru.
 5. Prihlásenie sa robí v dvoch krokoch. Najskôr vyplníte prihlasovacie údaje k bráne VP(7), vyplníte opäť meno a heslo užívateľského účtu. V ďalšom kroku už zadáte len heslo(8) pre pripojenie k Aplikačnému serveru a potvrďte informáciu o SSL certifikáte(9). Teraz môžete pracovať so serverom.
   

 

 

RemoteApp - zástupca pre spustenie vzdialenej aplikácie

 1. Najskôr spustíme na aplikačnom serveri program RemoteApp manager  (Start – All programs –Administrative Tools –Remote Desktop Services – RemoteApp).
   
 2. V menu Actions vyberieme voľbu Add RemoteApp programs, spustí sa Wizard a klikneme na Next.
   
 3. Zobrazí sa zoznam aplikácií naištalovaných na serveri, vyberieme si pre test napr. kalkulačku a klikneme na Next.
   
 4. Teraz uvidíte okno potvrdenia výberu a pridania aplikácie, klikneme na Finish. Kalkulačka sa nám potom zobrazí v zozname programov, určených na spustenie  z APS servera vzdialene.
   
 5. Teraz si vytvoríme prípojenie pre spoustenie vzdialenej aplikácie na svojom počítači. V zozname inštalovaných aplikácií si vyberiemu kalkulačku.  V menu Action zvoľte Create .rdp file, spustí sa Wizard, dáme Next.
   
 6. Potom si vyberieme umiestnenie pre výsledný RDP súbor, uložíme si ho napr. na plochu.
   
 7. Pomocou Browse vyberieme Desktop a potvrdíme OK.
   
 8. Na ploche aplikačného servera si výsledný súbor “calc” označíme kliknutím myši a skopírujeme do schránky pomocou CTRL+C (dá sa samozrejme aj pomocou pravého tlačidla myši a dať “Copy”)
   
 9. Potom na ploche svojho počítača stlačte pravé tlačidlo myši a v menu vyberte “Vložiť” príp. “Paste”. RDP pripojenie pre vzdialené spustenie  kalkulačky sa uloží na plochu vo Vašom počítači. Po jeho spuštrní sa a zadaní Vašich prihlasovacích údajov sa pripojíte na APS server a spustíte kalkulačku.
   
 10. Potom s ňou môžete pracovať rovnako ako keby bola spustená z Vášho lokálneho počítača.
   

 

Ako získam ďalšie prihlásenie? 

Novú užívateľskú licenciu pre pripojenie k APS je možné objednať pomocou autorizovanej požiadavky

Pre používanie aplikácií nainštalovaných na serveri nie je možné používať administrátorský účet, dá sa použiť len pre nastavenie servera a inštaláciu nových programov, viac informácií nájdete v licenčných podmienkach prevádzky Aplikačného servera.

 

 

Zmena hesla užívateľského účtu 

Prehľad prihlasovacích účtov k APS môžete nájsť v zákazníckom centre. Tu je tiež možné ich kedykoľvek zmeniť

 1. Prihláste sa do Zákazníckeho centra.
 2. V menu zvoľte APS, zobrazí sa prehľad zriadených Aplikačných serverov a všetky užívateľské licencie s heslami (Služby / Hosting a servery / APS).
 3. U užívateľa kliknite na Zmeniť heslo a nastavte nové.
 4. Pomocou nového hesla sa môžete ihneď pripojiť k serveru.

Podrobný postup:

 1. Pomocou svojich prihlasovacích údajov sa prihláste do Zákazníckeho centra. Prípadne si môžete požiadať o zaslanie zabudnutého hesla.
 2. V menu zvoľte APS, zobrazí sa prehľad zriadených Aplikačných serverov a všetky užívateľské licencie s heslami (Služby / Hosting a servery / APS).
   
 3. U užívateľa kliknite na Zmeniť heslo a nastavte nové podle zobrazených inštrukcií.
   
 4. Potom ako heslo nastavíte, môžete sa ihneď pripojiť k APS.
   

 

Inštalácia vlastného software

Programy nainštalované na Aplikačnom serveri musia spĺńať licenčné podmienky prevádzky APS, tak i poskytovateľa software. Za inštaláciu a prevádzku týchto programov zodpovedá objednávateľ servera. Na inštaláciu a správu software používajte len administrátorský účet.

Spravidla sa rozlišujú účty pomocou prvého písmena. Existujú teda dva typy, prvý začína na "a" ako administrátor a druhý na "u" ako užívateľ – napr., a1126 je prihlasovacie meno administrátora, u3724 je užívateľská licencia.

Pri objednaní servera môžete ako posledný produktový parameter zvoliť ďalšiu hostovanú aplikáciu, ktorú nainštalujú naši administrátori. Tieto programy veľmi dobre dopĺňajú najmä ekonomické aplikácie a sú nutné na čítanie a editáciu tabuliek a dokumentov. K dispozícii sú tieto voľby:

 • Open source aplikácie - pripravíme aplikácie Adobe Acrobat Reader CZ, FreeCommander a Firefox.
 • Microsoft Office Standard - nainštalujeme Adobe Acrobat Reader CZ, FreeCommander, Firefox a aplikácie z kancelárskeho balíka Microsoft Office Standard (Word, Excel, Outlook, PowerPoint)
 • Microsoft Office Professional - môžete používať Adobe Acrobat Reader CZ, FreeCommander, Firefox a aplikácie z kancelárskeho balíka Microsoft Office Professional (Word, Excel, Outlook, PowerPoint, Access, Publisher).

 

 

Využitie diskového priestoru

Po zriadení Aplikačného servera nie je veľkost systémového disku (disk C:\ ) nastavená na veľkosť celkového dostupného diskového priestoru. Mnohí užívatelia si prajú vyhradiť samostatný disk, napríklad pre dáta, preto ponechávame voľný diskový priestor nealokovaný. Nepriradený priestor môžete použiť pre navýšenie hlavného disku alebo vytvoriť nový diskový priestor.

Navýšenie hlavného disku

 1. Prihláste sa k Aplikačnému serveru.
 2. Pravým tlačidlom myši kliknite na ponuku Start a vyberte možnosť Disk management.
 3. Pravým tlačidlom myši kliknite na disk C:\ a zvoľte možnosť Extend Volume.
 4. Prideľte voľný priestor, pre maximálnu veľkosť disku C:\ , pokračujte ďalej a zmeny potvrďte.
 5. Za pár sekúnd sa navýši disková kvóta C:\ .

Podrobný postup:

 1. Pomocou prihlasovacích údajov sa pripojte k APS.
 2. Pravým tlačidlom myši kliknite na ponuku Start(1) a vyberte možnosť Disk management(2). Zobrazí sa prehľad diskov a pomer pridelenej a nepridelenej diskovej kvóty.
 3. Pravým tlačidlom myši kliknite na disk C:\(3) a zvoľte možnosť Extend Volume(4).
   
 4. Spustí sa sprievodca rozšírenia disku, pokračujte do nastavení(5) nového diskového priestoru. S východiskovým výberom pridáte maximálny diskový priestor hlavnému disku C:\, po úprave pokračujte tlačidlom Next(6).
   
 5. Do pár sekúnd sa navýšenie disku prejaví.
   

Vytvoriť nový diskový priestor (D:\ )

 1. Prihláste sa k Aplikačnému serveru.
 2. Pravým tlačidlom myši kliknite na ponuku Start a vyberte možnosť Disk management.
 3. Pravým tlačidlom myši kliknite na Unallocated a zvoľte možnosť New Simple Volume.
 4. Prideľte priestor novému disku a vyberte jeho označenie a názov.
 5. Do pár sekúnd sa vytvorí nový disk.

Podrobný postup:

 1. Pomocou prihlasovacích údajov sa pripojte k APS.
 2. Pravým tlačidlom myši kliknite na ponuku Start(1) a vyberte možnosť Disk management(2). Zobrazí sa prehľad diskov a pomer pridelenej a nepridelenej diskovej kvóty.
 3. Pravým tlačidlom myši kliknite na Unallocated(3) a zvoľte možnosť New Simple Volume(4). Spustí sa sprievodca pre zriadenie novej diskovej jednotky. Pokračujte do nastavení veľkosti disku (5).
 4. Prideľte priestor(6) novému disku a vyberte jeho označenie(7)
   
 5. V prehľade ešte môžete skontrolovať zvolené nastavenia, zriadenie začne po stlačení Finish(8). Nová disková jednotka je po chvíli vytvorená.

 

Restart a vypnutie APS

V prípade, že sa Aplikačný server zasekne, môžete ho reštartovať alebo priamo i vypnúť pomocou ovládacieho rozhrania umiestneného v Zákazníckom centre.

Upozornenie: Restart alebo vypnutie servera ihneď odpojí všetkých užívateľov a môžu spôsobiť stratu dát.

 1. Prihláste sa do Zákazníckeho centra.
 2. V menu zvoľte APS, zobrazí sa prehľad zriadených Aplikačných serverov  (Služby / Hosting a servery / APS).
 3. Tu zvoľte požadovanú akciu, každá z nich vyžaduje ešte potvrdenie a prevedie sa takmer ihneď.

Podrobný postup:

 1. Pomocou svojich prihlasovacích údajov sa prihláste do Zákazníckeho centra. Prípadne si môžete požiadať o zaslanie zabudnutého hesla.
   
 2. V menu zvoľte APS, zobrazí sa prehľad zriadených Aplikačných serverov a všetky užívateľské licencie s heslami (Služby / Hosting a servery / APS).
 3. U názvu APS nájdite na ovládacie tlačidlá. Podržaním ukazovateľa myší sa zobrazí jeho popis (Vypnutie servera, Vypnutí servera natvrdo, Reštart servera).
   
 4. Zvolenú akciu je nutné ešte potvrdiť. Po odsúhlasení sa urobí takmer ihneď.

 

Úprava konfigurácie Aplikačného servera

Parametre Aplikačného serveru môžeme zmeniť, stačí nás kontaktovať pomocou autorizovanej požiadavky. Zmena konfigurácie APS vyžaduje krátky výpadok a robí sa najmä počas pracovných dní. 

Pre svoje APS môžete dokúpiť operačnú pamäť, diskový alebo emailový priestor a užívateľské licencie. Samozrejme je možné zmeniť využívaný APS balíček.